Jako podmiot leczniczy Przychodnia Moja współpracujący z Centrum Aktywności i Zdrowia i Mazowiecką Akademią Seniorów w Legionowie proponujemy Państwu udział w projekcie:

„Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki”

Projekt polega na wyposażeniu każdego uczestnika programu w nowoczesną opaskę monitorującą stan zdrowia „kAlert” i usługę całodobowego monitorowania przez Centrum Monitoringu. Do projektu może zgłosić się każda osoba powyżej 60 roku życia zamieszkująca powiat legionowski.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy:
 1.  Zgłosić się telefonicznie pod numer 22 6900140 lub mailowo przychodniamoja@gmail.com i
  umówić się na spotkanie kwalifikacyjne
 2.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez pracownika Centrum Aktywności i
  Zdrowia kandydat zostanie poinformowany o szczegółach programu i zostanie podjęta
  decyzja o uczestnictwie.
 3.  Osoba zakwalifikowana do programu musi wypełnić dokumenty niezbędne do jego
  uruchomienia – pomoże w tym nasz pracownik.
 4.  Osoba zakwalifikowana do programu otrzyma opaskę telemedyczną, zostanie poinstruowana
  o jej funkcjonowaniu i przeszkolona z zasad użytkowania.
 5.  W terminie do 24 godzin od otrzymania opaski rozpocznie się jej monitorowanie przez
  Centrum Monitorowania. Pracownik Centrum skontaktuje się telefonicznie z uczestnikiem,
  sprawdzi działanie opaski i prawidłowość transmisji i rozpocznie się monitorowanie.
Projekt trwa do 31-12-2020 r.

Opaska kAlert to nowoczesny system zdalnej opieki nad najbliższymi, połączony z  telefonem. Mobilna bransoleta posiada lokalizator GPS i czujnik upadku, monitoruje tętno i ciśnienie oraz pozwala szybko wezwać pomoc w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

Opaska do teleopieki „kAlert” poprawiająca bezpieczeństwo osób starszych umożliwia wysłanie sygnału wezwania pomocy, sygnału upadku lub potrzeby nawiązania połączenia telefonicznego. Dodatkowo umożliwia wysyłanie powiadomień głosowych wg wcześniej zdefiniowanych harmonogramów jak np. „weź lekarstwo”, „zjedz posiłek”, „napij się”, „idź spać” i wiele innych, także zdefiniowanych wcześniej przez użytkownika. Komunikaty o konieczności naładowania urządzenia lub słabej baterii także są emitowane przez urządzenie. Wszystkie komunikaty są w języku polskim. Opaska umożliwia automatyczny pobór tętna, a jego nieprawidłowości są automatycznie alarmowane. W urządzeniu można ustawić dozwolone strefy, obszary, wewnątrz których użytkownik może przebywać, każde wyjście ze strefy jest automatycznie alarmowane. Czujnik założenia opaski dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo podopiecznego. Na opaskę można wykonać połączenie telefoniczne i prowadzić rozmowę z użytkownikiem. Ze względów bezpieczeństwa połączenie jest odbierane automatycznie. Opaska pozwala kontrolować zdalnie stan zdrowia. Dzięki regularnym, nieinwazyjnym pomiarom zawsze można uzyskać przybliżoną informację o pulsie. System powiadomi o prawdopodobnym przekroczeniu zadanych wartości granicznych. Opiekun mas zdalny dostęp do najważniejszych danych.

CENTRUM MONITOROWANIA

Wszystkie zdarzenia alarmowe oraz lokalizacyjne i informacyjne trafiają do naszego całodobowego Centrum Monitorowania Alarmów gdzie są odbierane przez wykwalifikowany personel. Zgodnie z wcześniej ustalonymi procedurami, zależnie od typu alarmu, podejmowane są określone czynności i zadania. Możliwe jest wdrożenie indywidualnych procedur dla określonych zdarzeń i alarmów.
Każdy użytkownik dowolnego urządzenia jest przy jego pomocy monitorowany z Centrum Teleopieki pracujące 24/7. Tam pracownicy Centrum monitorują wszystkie sygnały. Mają obowiązek:
 • Odbierać wszystkie alarmy z urządzeń,
 • Nawiązywać kontakt z użytkownikiem po odebraniu alarmu,
 • Kontaktować się z podanymi wcześniej przez użytkownika numerem telefonu w celu weryfikacji
  wystąpienia alarmu,
 • Wzywać pomoc,
 • Utrzymać kontakt z uczestnikiem do momentu przybycia pomocy,
 • Stale monitorować stan techniczny opasek i poziom ich naładowania.

PYTANIA i ZAPISY

+ 22 690 01 40 (Wybieramy Legionowo)

przychodniamoja@gmail.com