Zapraszamy Państwa do korzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych fizjoterapii ambulatoryjnej oraz bezpłatnych konsultacji w Poradni Rehabilitacyjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jeżeli wymagasz rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, możesz skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej w Przychodnia Moja:

- w warunkach ambulatoryjnych,

- w warunkach domowych.

Do świadczeń rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ.

NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

Ważne! Pamiętaj, że skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w przychodni rehabilitacyjnej, gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii w terminie 30 dni od daty wystawienia.

Termin domowej lekarskiej porady rehabilitacyjnej, wizyty fizjoterapeutycznej lub zabiegów w domu ustalisz z naszą rejestracją.

Skierowanie musi zawierać:

1. Pieczęć nagłówkową z numerami umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3. Rozpoznanie w języku polskim,

4. Kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,

5. Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki, w tym wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta lub przyjmowanie niektórych leków, mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne,

6. Pieczęć, podpis i numer lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia,

7. Pieczęć, naklejkę lub nadruk zawierające nazwę (firmę)i dane świadczeniodawcy (adres, regon).

Zgodnie z art. 20 ust. 10 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

Oznacza to, że pacjent posiadający jednoczasowo kilka skierowań z różnymi rozpoznaniami może być zapisany na rehabilitację ambulatoryjną tylko w JEDNYM miejscu na JEDNO tylko skierowanie.

Dopiero po zakończonej rehabilitacji może pacjent wykorzystać kolejne skierowanie w tej samej lub innej placówce.

Zmiana terminu rehabilitacji jest możliwa tylko przez okres ważności skierowania (30 dni).

Zmiana po tym terminie jest możliwa wyłącznie ze względów medycznych (trzeba dostarczyć zaświadczenie od lekarza o zaleceniu przesunięciu rehabilitacji)

TELEFON:

+ 22 690 01 40

MAIL:

przychodniamoja.warszawa@gmail.com