Polityka Prywatności

Przychodnia moja

Polityka Prywatności

§ 1. Informacje ogólne

 • Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.
 • Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
 • Zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO Administratorem danych jest 3MAJ SP Z O O (KRS: 0000782493, NIP: 1132996853, REGON: 383127301), Adres: ul. Ryżowa 49, 02-495 Warszawa, NIP: 1132996853, e-mail: przychodniamoja@gmail.com .
 • Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących użytkowników strony internetowej.
 • Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 RODO tj.
  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”)
  • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;(„ograniczenie celu”)
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;(„minimalizacja danych”)
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”)
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”)
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność”).
 • Administrator danych osobowych przetwarza głównie dane osób pełnoletnich. W przypadku osób małoletnich niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

§2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

 • Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktowy
  zamieszczony na stronie https://przychodniamoja.pl/ obejmuje m.in.: takie informacje takie jak: imię, telefon kontaktowy, adres e -mail. Decyzja o podaniu przez Pacjenta danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do świadczenia usług medycznych. Niepodanie danych będzie skutkowało odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej. Niepodanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie spowoduje odmowy wykonania usługi medycznej, ale uniemożliwi potwierdzenie oraz odwołanie wizyty.
 • Podstawą prawną przewarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, w tym realizacja tych usług poprzez komunikację na wskazany przez pacjenta numer telefonu lub email adres w celu umówienia, odwołania wizyty, poinformowania o możliwości odbioru dokumentów, w szczególności wyników badań, poinformowania o konieczności wykonania określonych zabiegów czy wywoływania pacjentów w celu wykonania zabiegów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta);
 • Ponadto podstawą prawną jest konieczność prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
 • Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane również:
  • na podstawie obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. wypełnianie obowiązków podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • w celu rozpatrywania, przekazywania skarg zgłaszanych przez pacjentów (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
  • w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu oraz pacjentom poprzez zastosowanie monitoringu z funkcją nagrywania (art. 6 ust. 1 lit. c i lit. f RODO);
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonego leczenia w okresach określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), w celu przechowywania dokumentacji księgowej świadczonych usług medycznych, w celu dochodzenia roszczeń przez pacjenta oraz Administratora wobec pacjenta przez okres przedawnienia roszczeń, w celu świadczenia usług medycznych w okresie świadczenia tychże usług czy też do wycofania udzielonej zgody.

§3. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora (np. lekarze będący naszymi pracownikami i współpracownikami), innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym).

§4. Twoje prawa w ochronie danych osobowych

 • Z uwagi na dobrowolny charakter podania swoich danych osobowych, masz prawo
  • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
  • usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 RODO) z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
  • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
  • do sprzeciwu -art. 21 RODO
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pliki Cookies

 • Administrator używa plików cookies.
 • Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 • Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie każdemu Użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • Z uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki cookies :
  • niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
  • statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • marketingowego: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików cookies:
 • pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
 • pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
 • Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies, wyodrębniamy:
 • nasze pliki cookies,
 • pliki cookies podmiotów trzecich.
 • Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer / Microsoft Edge
 • Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
 • Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które pochodzą z serwerów zewnętrznych.
 • Korzystamy z usług: 
  • Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.
  • Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.
 • Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności z cookies.

Niniejsza wersja polityki prywatności i cookies obowiązuje od dnia 30.03. 2023 r.

 

 

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami!

Zadbaj o swoje zdrowie.